Adaptacja projektu gotowego – na czym polega?

 • Post category:ABC Budowy

Adaptacja projektu polega na przystosowaniu zakupionego projekt gotowego z wybranej pracowni do lokalizacji na wybranej działce oraz do indywidualnych potrzeb Inwestora. Projektant dokonujący adaptacji projektu gotowego powinien opracować projekt zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy. Następnie musi dokonać niezbędnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i sposobu ich izolacji.

Dokumenty niezbędne do wykonania Adaptacji Projektu Gotowego Domu:

 • mapa geodezyjna do celów projektowych,
 • Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu lub w przypadku braku takiej decyzji Wypis i Wyrys z Miejscowego Zagospodarowania Planu Przestrzennego, wydanego przez organ właściwy
 • Warunki techniczne przyłączy: elektrycznego, gazowego, kanalizacyjnego, wodociągowego (w zależności od występujących sieci)

Adaptacja podstawowa projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym do:

 • Wymagań miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Warunków lokalizacji obiektu

Adaptacja rozszerzona projektu jest to przystosowanie pod względem architektoniczno – budowlanym  do indywidualnych potrzeb Inwestora.

Projektant adaptujący może wprowadzić wszelkie modyfikacje na życzenie Inwestora, pamiętając o tym, że projekty domów typowych podlegają ochronie prawa autorskiego i na wszystkie (wyszczególnione) zmiany potrzebna jest zgoda z podpisem autora projektu.

W ramach adaptacji należy:

 • należy zaopiniować projekt typowy
 • opracować dokumentację BIOZ,
 • wykonać projekt zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami planu miejscowego, a w przypadku jego braku, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy,
 • dołączyć wymagane przez właściwe urzędy i dostarczone przez Inwestora – opinie, jak również uzgodnienia, oświadczenia i warunki techniczne przyłączy właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw (energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków)
 • sprawdzić w zakresie dostosowania warunków i obciążeń normatywnych wynikających ze strefy klimatycznej. W razie potrzeby wykonać adaptację fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i przeliczyć konstrukcję dachu.
 • całe opracowanie wykonać w sposób zgodny z wymaganiami ustawy, przepisami i obowiązującymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.